Gedragscode (vrijwillige) medewerker

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en (minderjarige) leden/deelnemers (hierna sporters genoemd) aan de activiteiten van de vereniging /stichting zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom hebben wij als vereniging/stichting voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor sporters én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

1. De gedragsregels voor(vrijwillige) medewerkers:

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich
     veilig en gerespecteerd voelt.

2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in
     zijn waardigheid aantast.

3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de sporter dan functioneel
     noodzakelijk is.

4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten
     opzichte van de sporter. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties
     tussen begeleider en sporter tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden
     beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.

5. De begeleider mag de sporter niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar
     redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.

6. De begeleider zal tijdens trainingsdagen, wedstrijden, kampen, reizen, uitjes en dergelijke
     zeer terughoudend en met respect omgaan met sporters en de ruimtes waarin zij zich
     bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer.

7. De begeleider heeft de plicht de sporter naar vermogen te beschermen tegen vormen van
     ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op
     toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de sporter is betrokken, wordt
     nageleefd.

8. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze
     gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht
     hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.

9. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn dan
     wel met een kennelijke bedoeling tegenprestaties te verlangen.

10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de
       toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van
       de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in
       contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

2. Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met sporters en sanctiebeleid

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met sporters verstaan wij: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, nonverbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leiding-jeugdlid, e.d.); en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met sporters, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met sporters door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met sporters waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

Deze gedragscode is op 15-1-2019 vastgesteld door het bestuur van de Santpoortse Sportvereniging Dschen Dui.

Ondertekening vrijwilliger/medewerker                                   Ondertekening Bestuur Vereniging