Privacyverklaring

Algemeen

Als je een lidmaatschap hebt, een lidmaatschap wilt afsluiten of onze website bezoekt, dan hebben wij bepaalde informatie en gegevens van je nodig. Op de verwerking van deze gegevens is wet- en regelgeving van toepassing, de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Hieronder hebben wij voor jou op een rijtje gezet:

1. Welke gegevens wij van jou verwerken.
2. Waarom wij dat doen.
3. Hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Ons privacy beleid kan van tijd tot tijd veranderen. Bezoek daarom deze pagina met enige regelmaat.

Welke gegevens verwerken we?

De Santpoortse Sportvereniging Dschen Dui (hierna ‘DD’) verwerkt persoonsgegevens, wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• IP-adres
• Gegevens over jouw surfgedrag
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een (online) formulier in te
   vullen, in correspondentie en telefonisch
• Internetbrowser en apparaat type
• E-mailadres(sen)
• Telefoonnummer(s)
• Adresgegevens
• Geboortedatum
• Geslacht
• Voor- en achternaam
• Bankrekeningnummer(s)
• Foto’s / video’s

Cookies
De website van DD maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van analytische cookies om DD te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor DD en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst, ook kan u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Privacy met betrekking tot media (foto en videomateriaal) opgenomen in en om het clubhuis.
DD maakt steeds meer gebruik van de website als communicatiemiddel en voor publicatie van foto’s en video’s. De website en onze facebook pagina zijn algemeen toegankelijke media, waar informatie vrij vanaf gehaald kan worden. Mocht je bezwaar hebben tegen het gebruik van jouw beeltenis op de website, en/of sociale media, dit kun je dit aanvinken op het inschrijfformulier. De prestaties van leden worden soms vastgelegd op foto of filmbeelden. Vervolgens worden deze soms op sociale media, zoals facebook, geplaatst. Zolang alleen jouwzelf of jouw eigen kind te zien is op deze opnames is dat natuurlijk geen probleem. Maar het komt voor dat op deze foto’s ook andere sporters zijn vastgelegd, die dat liever niet hebben. Wij krijgen signalen dat mensen dit soms vervelend vinden. Niet iedereen wil zichzelf of zijn kind terugvinden op internet. Om die reden willen we een gedragsregel introduceren: foto’s en video’s maken mag na overleg met de trainer die op dat moment werkzaam is. Het verspreiden hiervan op internet mag echter niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de personen die te zien of te horen zijn op de betreffende opname. In het geval van minderjarigen niet zonder toestemming van de ouders/wettelijk vertegenwoordiger. Wij gaan er vanuit dat een ieder zich aan deze gedragsregel conformeert.

Waarom verwerken wij je gegevens?

DD verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van jouw betaling/incasso.
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
• Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
• DD analyseert jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons
   aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
• DD verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld
   gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
• DD vraagt ook subsidies aan waarbij soms ledeninformatie verstrekt dient te worden.

Hoe lang we gegevens bewaren
Wij bewaren je gegevens alleen voor zover dat noodzakelijk is. Zoals hierboven beschreven hebben we de gegevens nodig om onze diensten mogelijk te maken. Je gegevens zullen nooit langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Wat betreft cookies is dit afhankelijk van jouw browser instellingen.

Dienstverlening
Zonder verwerking van jouw persoonsgegevens, kunnen wij onze diensten niet aan je leveren.

Delen met anderen
DD verkoopt jouw gegevens niet aan derden en stelt deze uitsluitend ter beschikking indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, subsidie aan te vragen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die eventueel jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. DD blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wettelijke verplichting
We kunnen op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om je persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Marketingactiviteiten
We kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken ten behoeve van marketingactiviteiten (ook na beëindiging van je lidmaatschap).

Wij zullen echter nooit jouw persoonsgegevens verkopen aan derden voor hun marketing activiteiten.

Onderzoek
We kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses om onze diensten te verbeteren.

Hoe gaan wij om met jouw gegevens?

Beveiliging
We zorgen voor een passende beveiliging van jouw gegevens. Zo kunnen bijvoorbeeld niet alle medewerkers/vrijwilligers jouw gegevens inzien. Bovendien gebruiken we jouw gegevens alleen zoals in dit privacy beleid is vastgelegd.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

• Alle personen die namens DD van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan
   geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
   technische incidenten;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
   persoonsgegevens.

Hoe kun je invloed uitoefenen op de verwerking van je persoonsgegevens?
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of verwijdering van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Wil je inzage in jouw persoonsgegevens, een aanpassing hierin maken of heb je bezwaar tegen het feit dat we persoonsgegevens van je hebben? Dan kun je altijd contact opnemen met ons via ledenadministratie@dschendui.nl.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop jij jouw handtekening hebt gezet en onder vermelding van het adres waarop er met jouw contact kan worden opgenomen.

Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt je antwoord op jouw verzoek.

Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Wil je je uitschrijven voor onze nieuwsbrief of andere mailings? Meldt dit dan s.v.p. bij de secretaris (secretaris@dschendui.nl).

Ben je het niet eens met het hierboven omschreven privacyverklaring of de manier waarop wij omspringen met jouw gegevens? Je hebt dan het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van DD is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 14 januari 2019 tot nader order.