Wat hebben wij geregeld

Statuten

Bij de oprichting hebben wij statuten opgesteld, welke (moeten) passen in het raamwerk welke Boek 2 Titel 2 Verenigingen van het Burgelijk Wetboek voorschrijft. Deze Statuten bevatten na de wet de belangrijkste regels waaraan wij ons dienen te houden. De statuten kunnen worden aangepast als de Algemene Ledenvergadering daarmee akkoord is. Ga naar de statuten

Huishoudelijk Reglement

De statuten en de wet zijn een raamwerk. Hier is niet alles geregeld, terwijl wij toch meer regels willen vaststellen. Dit gebeurt in het Huishoudelijk Reglement (HHR) waar wij ons aan dienen te houden. Het Huishoudelijk Reglement kan worden aangepast als de Algemene Ledenvergadering daarmee akkoord is. Ga naar het HHR

Aanstellingsbeleid

Hierin hebben wij vastgelegd hoe wij vrijwiligers werven en waaraan zij moeten voldoen. Ga naar het aanstellingsbeleid

Dojo Etiquette

In en om de Dojo hebben wij aparte regels waarvan respect naar de Dojo, leraar, vereniging en mede-leerlingen de boventoon voeren. Ga naar de Dojo etiquette

Omgangsregels

Wij willen een prettige omgeving in onze vereniging, daarom hebben wij bepaalde omgangsregels vastgesteld waar iedereen zich binnen en buiten het clubhuis zich aan dient te houden. Ga naar de omgangsregels .

Gedragsregels

Wij hebben als vereniging gedragsregels vastgesteld waaraan alle vrijwilligers zich dienen te houden en waarvoor zij getekend hebben in de gedragscode. Op het niet volgen van deze regels kunnen er sancties volgen welke zijn vastgelegd in de gedragscode. Ga naar de gedragsregels

Gedragscode

In de gedragscode zijn de gedragsregels opgenomen en diverse punten omschreven. Alle vrijwilligers van onze vereniging hebben deze code ondertekend en zullen zich hieraan houden. Alle vrijwilligers zijn dan ook het bezit van een Verklaring van Goed Gedrag (VOG). Ga naar de gedragscode voor de vrijwilligers

Meldprotocol

Als er iets niet goed gaat m.b.t. het gedrag en dit uit zich in (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie, dan moeten wij hier wat mee doen. Hiervoor hebben wij een meldprotocol genmaakt waarin beschreven hoe hier mee om te gaan en wat daarmee te doen. De belangrijkste personen hierin zijn de vertrouwenscontactpersonen (VCP's) - zie de contactpagina voor hun gegevens - Ga naar het meldprotocol

Privacyverklaring

In deze verklaring hebben wij vastgelegd hoe wij omgaan met jouw persoonlijke gegevens, gemaakte foto's en video's. Ga naar de privacyverklaring