Huishoudelijk Reglement

Artikel 1, Algemene bepalingen.
1. De vereniging genaamd Santpoortse Sportvereniging Dschen Dui, hierna te noemen "de vereniging", is bij notariële akte opgericht op 1 oktober 1956 en is gevestigd te Santpoort, gemeente Velsen.
2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging.
3. Daar waar in dit reglement over de mannelijke vorm wordt gesproken, wordt tevens de vrouwelijke vorm bedoeld.
Artikel 2, Leden.
1. De vereniging bestaat uit:
jeugdleden
seniorleden
tientjesleden
ereleden
2. Jeugdleden zijn leden die de leeftijd van zeventien jaar nog niet hebben bereikt.
3. Seniorleden zijn leden van zeventien jaar en ouder.
4. Tientjesleden zijn leden die geen sporten meer beoefenen bij de vereniging maar toch verbonden willen blijven aan de vereniging. Ook ouders/verzorgers van jeugdleden hebben de mogelijkheid om tientjeslid te worden. Tientjesleden hebben het recht om deel te nemen aan verenigingsactiviteiten en behouden ook hun stemrecht. Voor personen anders dan voornoemd is het niet mogelijk om het tientjeslidmaatschap aan te gaan.
5. Ereleden zijn leden die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, en op voorstel van het bestuur, door de algemene vergadering tot erelid zijn benoemd. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot betalen van contributie.
Artikel 3, Donateurs.
1. De vereniging kent naast leden ook donateurs.
2. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten, en die zich tegenover de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.
3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen bij of krachtens de statuten en zijn toegekend of opgelegd.
4. De rechten of verplichtingen van de donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd. De jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar blijft echter verschuldigd.
5. Opzegging namens de vereniging geschiedt schriftelijk door het bestuur.
Artikel 4, Lidmaatschap.
1. Aanmelding als lid geschiedt door volledige invulling, dagtekening on ondertekening van het inschrijfformulier. Voor minderjarige leden (onder achttien jaar) dient het formulier mede ondertekend te worden door de wettelijke vertegenwoordiger. Het bestuur kan vorderen, dat de in het formulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen (geldig legitimatiebewijs waarin de juiste adresgegevens staan vermeld), worden gestaafd.
2. Lidmaatschap wordt verkregen, nadat het bestuur de inschrijving heeft goedgekeurd.
3. De administratieve kosten en borgstelling bij aanmelding van nieuwe leden, worden door het bestuur vastgesteld.
4. Borg wordt gerestitueerd na correcte opzegging, als is gebleken dat het betreffende lid aan de lopende geldelijke verplichtingen heeft voldaan.
5. De leden zijn gehouden tot het betalen van contributie, die door de algemene vergadering jaarlijks zal worden vastgesteld. Per sportonderdeel zijn afwijkende tarieven per kwartaal mogelijk.
6. a Opzegging van het lidmaatschap dient, uiterlijk vier weken voor het einde van het lopend kwartaal, schriftelijk te geschieden.
  b Een opzegging anders dan vermeld onder a, kan in bijzondere gevallen enkel na toestemming van het bestuur. In alle andere gevallen zal het nieuwe kwartaal in rekening worden gebracht.
Artikel 5, Rechten en plichten van leden.
1. Bij toetreding als lid, hebben leden het recht een exemplaar van dit huishoudelijk reglement te ontvangen. De statuten van de vereniging zijn op verzoek ter inzage beschikbaar.
2. Leden hebben het recht om deel te nemen aan trainingen, wedstrijden en activiteiten die door de vereniging worden ondernomen.
3. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering voor zover zij niet ten tijde van de vergadering zijn geschorst. Alleen leden die bij aanvang van het boekjaar de leeftijd van zeventien jaar hebben bereikt zijn stemgerechtigd, zij brengen ieder één stem uit.
4. Leden hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald
5. Leden hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken, en over he resultaat van de behandeling en of/ het onderzoek, bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft.
6. Leden hebben de plicht het bestuur binnen één maand in kennis te stellen van wijzigingen van hun adresgegevens.
7. Leden hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie on maken in principe gebruik van automatische incasso. Indien de contributie niet or niet tijdig wordt betaald, kan toegang tot de lessen worden ontzegd. De verplichting om tot betalen blijft onverminderd bestaan.
8. Indien er na twee betalingsherinneringen aan het desbetreffende lid, door dit lid nog steeds aan de financiële verplichting niet is voldaan, zal het lidmaatschap van het en de toegang tot de verenigingsfaciliteiten per direct worden beëindigd.
Nota; Door het bestuur zal bij ieder individu gekeken worden naar de persoonlijke situatie.
9. Leden hebben de plicht tot naleving van de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur, of door het bestuur aangewezen commissies, gegeven richtlijnen.
10. Leden hebben een inspanningsverplichting van 4 uur per jaar. Deze verplichting hoeft alleen uitgevoerd te worden wanneer er een behoefte is vanuit de vereniging. Tevens wordt er van de leden in deze een proactieve houding verwacht.
Artikel 6, Het bestuur.
1. a Het bestuur bestaat uit tenminste drie meerderjarige personen, die door de algemene vergadering uit de leden worden gekozen.
  b Bestuursleden dienen minimaal zeventien jaar te zijn met dien verstande, dat er te allen tijde, drie meerderjarige bestuursleden van hat bestuur deel moeten uitmaken. Op verzoek van het bestuur kunnen jongere bestuursleden worden toegelaten, deze hebben slechts een adviserende stem.
2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het huishoudelijke reglement of in andere reglementen:
  De algemene leiding van zaken;
  De uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten;
  Het toezicht op naleving van de statuten en reglementen;
  Benoeming, ontslag, en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging
3. Het bestuur vergadert zo mogelijk tenminste eenmaal per maand volgens een vooraf vastgesteld rooster. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee leden van het bestuur dit wensen.
4. Een oproep voor een tussentijdse vergadering dient minimaal achtenveertig uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn. Bestuursleden geven minimaal aan, of zij aanwezig kunnen zijn of niet, bij deze tussentijdse vergadering.
5. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd, als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.
Artikel 7, Het dagelijks bestuur.
1. De voorzitter, de secretaris on de penningmeester vormen het dagelijks bestuur.
2. Taken van de voorzitter:
  Het leiden van de vereniging;
  Het leiden van de bestuursvergaderingen en algemene vergaderingen;
  Coördineren van de verschillende bestuurstaken
  Houdt toezicht daarop en stelt zich op de hoogte van de gang van zaken;
  Vertegenwoordigen van de vereniging naar buiten;
  Onderhouden van contacten met andere verenigingen en de gemeente;
  In overleg zorg met andere bestuursleden zorg dragen voor de aanvulling van het bestuurlijk kader;
  Toezicht houden op en de verantwoordelijkheid nemen voor de juiste uitvoering van statuten en reglementen;
  Volgen van externe ontwikkelingen en deze zo nodig afstemmen op de organisatie van de vereniging.
3. Taken van de secretaris:
  Verzorgen van de ledenadministratie;
  In overleg met de voorzitter de agenda opstellen voor de bestuursvergaderingen en algemene vergaderingen;
  In overleg met de betrokkenen het jaarverslag van de vereniging opstellen;
  Distribueren van de inkomende en verzorgen van de uitgaande post;
  Zorg dragen voor een juiste archivering;
  Beheren van het archief;
  Sleutelbeheer.
4. Taken van de penningmeester:
  Beheren van de geldmiddelen;
  Verzorgen van de administratie van de inkomsten en uitgaven;
  Het doen van betalingen namens de vereniging;
  Zorg dragen voor de inning van gelden: contributies, donaties, sponsorgelden, subsidies e.d.;
  Verzorgen van de financiële jaarstukken;
  Opstellen van een ontwerpbegroting en deze voorleggen aan het bestuur en de algemene vergadering.
Artikel 8, Bestuursverkiezing.
1. leder bestuurslid treedt uiterlijk twee jaar na zijn verkiezing af.
2. Tot aan aanvang van de algemene vergadering kunnen door het bestuur of door tenminste tien leden kandidaten worden gesteld voor de functie als bestuurslid. Een kandidaatstelling door leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden.
Artikel 9, Kascommissie.
1. Conform artikel 15 van de statuten worden door de algemene vergadering de leden van de kascommissie benoemd.
2. De kascommissie bestaat uit twee leden en wordt gekozen voor de duur van twee jaar. Deze leden zijn aansluitend slechts eenmaal herkiesbaar.
3. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de financiën van de penningmeester. Zij is gehouden tenminste eenmaal per jaar de kas, de saldi, de boeken en bescheiden van de penningmeester na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur.
4. Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester te dechargeren zal zij een betreffend voorstel doen aan de algemene vergadering. De kascommissie is bevoegd aan bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen.
Artikel 10, Overige commissies.
1. Het bestuur kan commissies instellen, leden ervan benoemen en ontslaan en de werkwijze van de commissies regelen.
2. De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behoudens tussentijds bedanken, voor één jaar of tot de opdracht is voltooid of ingetrokken.
3. Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie in een instructie vastgelegd.
4. Elke commissie rapporteert tenminste één maal per kalenderjaar over de voortgang van haar werkzaamheden aan het bestuur, tenzij in de instructie anders is bepaald.
5. Een commissie vergadert zo dikwijls als haar voorzitter of tenminste twee leden van de commissie dit wenselijk achten.
6. Een commissie is verantwoording verschuldigd aan het bestuur.
Artikel 11, Sponsoring/schenkingen.
1. Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten. Deze contracten dienen gericht te zijn op bevordering van de sportuitoefening in de vereniging en dienen vrij te zijn van financiële tegenverplichtingen. Schenkingen aan de vereniging worden bekend gemaakt aan de leden.
Artikel 12, Straffen.
1. In het algemeen zal strafbaar zijn, zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
2. Tevens zal strafbaar zijn, zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wedstrijdbepalingen, alsmede met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de bond, of waardoor de belangen van de bond, dan wel de sport in het algemeen worden geschaad.
3. Voor zover deze bevoegdheid niet aan een eigen commissie, belast met de tuchtrechtspraak, is opgedragen, is het bestuur bevoogd om, in geval van overtredingen, als bedoeld in lid 1, alsmede in geval van overtreding van de wedstrijdbepalingen, de volgende straffen op te leggen;
  Berisping;
  Tuchtrechtelijke boetes;
  Schorsing;
  Royement.
4. Royement kan slechts door het bestuur worden uitgesproken.
5. In geval van overtreding, als bedoeld in lid 2, is het betrokken lid onderworpen aan de bepalingen van het reglement tuchtspraak van de bond.
Artikel 13, Verenigingsgebouw.
1. De vereniging draagt, behoudens de in de wet geregelde situaties, generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen, van welke aard ook, van leden en derden in het gebouw aanwezig.
2. Het verenigingsgebouw is, gedurende door het bestuur aan te wijzen uren, voor de leden toegankelijk. Deze uren worden aan de leden kenbaar gemaakt.
3. Het bestuur is bevoegd, één of meer ruimtes van het verenigingsgebouw, voor bijzondere doeleinden te reserveren. Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid geschiedt daarvan tijdige mededeling aan de leden.
Artikel 14, Aansprakelijkheid leden.
1. leder lid is aansprakelijk voor de door hem aan eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem/hen die de betreffende zaak het laatst heeft/hebben gebruikt, indien het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond. Aangetroffen schade dient direct gemeld te worden aan het bestuur, indien geen van de bestuursleden aanwezig is, aan de barmedewerker. Deze noteert de schade en stelt het bestuur in kennis.
2. Voor de kosten die gepaard gaan met de afdoening van strafzaken e.d. door de bond kunnen de leden niet aansprakelijk worden gesteld.
Artikel 15, Gedrag in het gebouw.
1. Van de leden wordt verwacht dat zij zich met fatsoen gedragen in het gebouw.
2. Van de leden wordt verwacht dat zij niet langer in de kleedkamers en doucheruimtes aanwezig zijn dan strikt noodzakelijk is, en deze schoon en aangewist achterlaten. Bij tussentijds betreden van de kleedkamers wordt dit gemeld aan de docent. Na het verlaten van de kleedkamers wordt het licht uitgedaan en de deur gesloten. Goederen die zijn achtergebleven worden afgegeven aan de barmedewerker.
3. Het is niet toegestaan om op blote voeten te lopen buiten de mat, de kleedkamers en de gang voorbij het schoenenrek.
4. Van de leden wordt verwacht dat zij letten op hun persoonlijke hygiëne. het is niet toegestaan om de mat te betreden met · Lange nagels (vingers en tenen); · Sieraden ( ringen, piercings, horloges etc.); · Lang haar, tenzij zo gedragen dat dit geen risico oplevert tijdens het sporten. In deze gevallen, (en overige gevallen waarin zaken gevaar kunnen opleveren tijdens de training) zal de docent. indien noodzakelijk, de toegang tot de mat weigeren.
Artikel 16, Trainers.
1. a Alle trainers van de vereniging zijn bevoegd om trainingen te geven, dan wel wedstrijden te coachen. Zij zijn allen gediplomeerd leraar.
  b Begeleiders en assistent-trainers hoeven niet gediplomeerd te zijn.
2. a De vereniging stimuleert het opleiden van eigen leden tot trainers. Een te bepalen financiële tegemoetkoming van de opleiding kan, onder nader te stellen voorwaarden, worden vergoed door de vereniging.
  b De onder 2a genoemde opleiding dient een door de bond goedgekeurde opleiding te zijn.
  c De onder 2a genoemde financiële vergoeding is alleen mogelijk indien de opleiding na overleg met het bestuur gevolgd wordt, en het bestuur vooraf toestemming heeft gegeven voor deze financiële vergoeding.
3. Alle trainers ontvangen onder daartoe nader te stellen voorwaarden een onkostenvergoeding.
4. Na de lessen dienen de docenten er zorg voor te dragen dat de zaal en kleedkamers netjes worden achtergelaten. Verder zien zij er op toe dat: · De ramen gesloten zijn; · De radiatoren laag staan; · De radio uit en weggeborgen is; · De lichten uit zijn.
Artikel 17, EHBO.
1. De vereniging streeft er naar, dat er tijdens elke training/wedstrijd minstens één persoon aanwezig is, die in het bezit is van een EHBO-diploma. Van de docenten wordt verwacht dat zij eerste hulp kunnen bieden.
Artikel 18, Overige regels.
1. Het is verboden om met geld als inzet te dobbelen, te kaarten of in vorm ook, zowel binnen in het verenigingsgebouw, als elders op het terrein van de vereniging.
2. Het is personen tot zestien jaar verboden, om alcoholhoudende dranken in het verenigingsgebouw, of elders op het terrein van de vereniging te nuttigen.
3. Het is niet toegestaan, zelf meegebrachte consumpties te gebruiken in het verenigingsgebouw, of elders op het terrein van de vereniging.
4. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte etens- of drinkwaren elders in het gebouw te nuttigen (bijvoorbeeld in de kleedkamers) dan enkel in de kantine.
5. Er wordt geen alcohol geschonken aan: · Trainers van (jeugd)leden en andere begeleiders van de jeugd tijdens het uitoefenen van hun functie; · Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van leden.
6. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals happy hours, meters bier en rondjes van de zaak, zijn niet toegestaan in de kantine.
7. De vereniging moedigt alcoholmatiging aan. Zij doet dit onder andere door alcoholvrije dranken goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende dranken.
8. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen, worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger, uit de kantine verwijderd. Er volgt kort hierop een gesprek door het bestuur met de betrokken persoon, om afspraken te maken, om zo herhaling van zijn gedrag te voorkomen.
9. Het is de leden verboden, binnen de vereniging eigen commerciële activiteiten te ontplooien, waarvan de opbrengsten niet volledig ten goede van de vereniging komen.
10. Het publicatiebord mag alleen gebruikt worden voor aankondigingen, waar personen die aan de vereniging zijn verbonden, geen commercieel belang bij kunnen hebben. Dit geldt zowel voor stages en trainingen, als voor overige commerciële activiteiten.
11. Trainen buiten de vastgestelde lestijden is in bepaalde gevallen mogelijk, na toestemming van het bestuur. Voor deze trainingen gelden regels die door het bestuur vastgesteld worden. Deze regels worden schriftelijk vastgelegd en kenbaar gemaakt aan de leden.
12. Deelnemen aan lessen door tientjesleden en niet-leden is incidenteel mogelijk. Dit tegen betaling van een door het bestuur vast te stellen bedrag, echter alleen na toestemming van het bestuur, op verzoek van de trainer van de desbetreffende lessen.
13. Binnen het gebouw is het, mede op grond van de wet, verboden te roken. Daarnaast is het bestuur van mening dat sport en roken niet met elkaar te verenigen zijn. Bij overtreding wordt het lid tijdelijk de toegang van het gebouw ontzegd en bij herhaalde overtreding wordt een schorsing voor een week opgelegd.
Artikel 19, Wijziging van het huishoudelijk reglement.
1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudolijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.
2. Tenminste veertien dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden.
Artikel 20, Slotbepalingen.
1. leder lid en verenigingsorgaan, is gehouden de bepalingen van dit reglement op te volgen.
2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden.
3. Het huishoudelijk reglement en alle navolgende aanwijzingen van dit reglement, treden veertien dagen nadat het reglement is aangenomen in werking.
4. Het reglement is altijd ter inzage beschikbaar op de vereniging.
Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato 11 april 2008.
Wijzigingen: 1.1 d.d. 02-06-2015
Artikel 5.7 Betalingsherinneringen - Toegevoegd
Artikel 5.9 Inspanningsverplichting - Toegevoegd
Namens het bestuur van de vereniging,
De voorzitter:
De secretaris: